Dr. S. Samar Yazdani

Education: Ph-D (Com. Sc.), France